Szóbeli - 4 évfolyamos képzés

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos általános képzésre jelentkezők számára

Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező egy kb. 10-15 soros részletet kap egy – az iskolai tananyagban nem szereplő, - szépirodalmi műből. Ezt a szövegrészletet a vizsgabizottság előtt hangosan fel kell olvasnia, majd válaszolnia kell a vizsgáztató tanár által feltett kérdésekre, amelyek túlnyomó része az olvasott szöveghez kapcsolódik. A vizsga során az olvasási készségre, szövegértésre, az olvasottakkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására vagyunk kíváncsiak.

A kapott szöveghez kapcsolódó témakörök:

 • Alapvető történelmi ismeretek (honfoglalás, államalapítás, jelentősebb Árpád-házi királyok, a Hunyadiak, törökellenes küzdelmek, Rákóczi-féle szabadságharc, 1848-49-es szabadságharc, Trianon stb.)

 • Nemzeti ünnepeink

 • Híres magyarok egykor és most (pl. tudósok, feltalálók, történelmi személyiségek, sportolók)

 • Szókincs (ritkább szavak ismerete, szinonimák megadása, szólások jelentésének ismeret stb.)

 • Az általánosan elfogadott kötelező olvasmányok ismerete (pl. Kincskereső kisködmön, Tüskevár, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Toldi, A kőszívű ember fiai stb.)

 • Legjelentősebb íróink, költőink életrajza, költői munkássága (pl. Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre stb.)

 • Legalapvetőbb magyar költemények (pl. Himnusz, Szózat) beható ismerete.

 • Jártasság a magyar mondavilágban (pl. Attila, csodaszarvas, honfoglalás, Szent István, Szent László, Mátyás király stb.)

 • Nyelvtani ismeretek: szóelemek, szófajok, mondatelemzés, alapvető helyesírási szabályok

 

Természettudomány

 • Biomok

 • Rovarok és gerincesek

 • A mozgás szervrendszere

 • A táplálkozás szervrendszere

 • Nemzeti parkok Magyarországon

 • Földtörténeti korok

 • Az éghajlat és a mezőgazdasági termelés kapcsolata

 • Ősföldek és ásványkincshelyzetek

 • A víz (fizikai, kémisi, földrajzi vonatkozások)

 • Környezetszennyezés és környezetvédelem

 • Energiaforrások, energiatakarékosság

 • Mozgások, hidrosztatika

 • Elektromos jelenségek

 • Egészséges életmód

 • Egy tetszőlegesen választott magyar természettudós munkájának bemutatása

 

Hittan, bibliaismeret

 

 • A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve 1-11. részek.

 • Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király

 • Jézus születésének története, karácsony

 • Jézus szenvedése és feltámadása

 • Jézus példázatai

 • Jézus messiási csodái

 • Pál apostol

 • Keresztyén ünnepeink

 • Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása

 • A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete

 • Tízparancsolat + Mózes

 

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos biológiatagozatos képzésre jelentkezők számára

 

 • Ismertesd a mérsékelt övi lombhullató erdőről tanultakat (földrajzi elhelyezkedés, klíma jellemzése, típusaik, élőviláguk)!

 • Mit jelent a Földön megfigyelhető függőleges övezetesség? Hogyan változnak felfelé, illetve lefelé haladva a környezeti tényezők, hogyan alkalmazkodnak ehhez az itt élő élőlények?

 • Példákkal ismertesd, milyen kölcsönhatások figyelhető meg az életközösségekben a különböző fajok között! Hogyan befolyásolják egymás egyedszámát a táplálkozási kapcsolatban álló élőlények?

 • Milyen globális, az egész Földre ható problémákat ismersz? Hogyan lehetne megoldani ezeket?

 • A mozgás szervrendszere, csontok közötti kapcsolatok, a mozgási szervrendszer leggyakoribb sérülései, ezek elsősegélye, ismertesd az emberi szervezet számára legfontosabb tápanyagokat!

 • Csoportosítsd a vitaminokat oldásuk szerint, ismertesd szerepüket, hiánytüneteiket!

 • Jellemezd az emberi gázcserét, ismertesd a légző szervrendszer részeit, és a légzőmozgásokat!

 • Mi jellemzi az ember keringési szervrendszerét, milyen összetevői vannak a vérnek, hogyan épül fel az emberi szív, milyen értípusok vannak?

 • Az elemek (értelmezés, csoportosítás, példák, jellemző fizikai, kémiai sajátosságok)

 

 

+ Hittan, bibliaismeret

 

 • A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve 1-11. részek.

 • Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király

 • Jézus születésének története, karácsony

 • Jézus szenvedése és feltámadása

 • Jézus példázatai

 • Jézus messiási csodái

 • Pál apostol

 • Keresztyén ünnepeink

 • Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása

 • A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete

 • Tízparancsolat + Mózes