Szóbeli - 6 évfolyamos képzés

Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű magyar nyelv és irodalmi képzésre jelentkezőknek

 

A szóbeli felvételi vizsgán elsősorban a készségeket, képességeket kívánjuk feltérképezni. Néhány kérdés azonban kapcsolódik a teljes 5., illetve 6. évfolyam első félévének irodalmi és nyelvi törzsanyagához.

A tanulók egy irodalmi vagy egy ismeretterjesztő szöveg néhány soros részletét kapják kézhez. Ezt kell először hangosan, szépen artikulálva felolvasniuk. Minden kérdés ehhez a szöveghez kapcsolódik.

A ténykérdések a korosztály számára készült tankönyveket veszik alapul.

Irodalmi és nyelvi ismeretkörök

 • Néhány elbeszélő műfaj szerzőkkel és/vagy műcímekkel (mítosz, rege/monda, elbeszélés, elbeszélő költemény, regény).

 • A ballada mint kevert műfaj.

 • Otthon, család, kötődések a megismert lírai alkotásokban.

 • Alapvető hangtani ismeretek, a hangok kapcsolódásának szabályszerűségei, a magán- és mássalhangzótörvények.

 • A szavak szerkezeti elemzése, a legfőbb toldalékok felismerése és megnevezése.

 • Alapvető szófajtani ismeretek.

 • Jelentéstani ismeretek: azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak.

 • Közmondások, szólások jelentésének magyarázata.

 • A helyesírási alapelvek alkalmazása, főleg hangtani és szófajtani ismeretekhez kapcsolva.

 • Az alapkövetelmények mindkét tagozat esetében azonosak, de a nyelvi, kommunikációs készségek az irodalmi tehetséggondozó tagozaton súlyozottabbak. Különösen kíváncsiak vagyunk az irodalomtagozatra jelentkezők egyéni érdeklődésére, eddigi sikereire, motivációjára a következő területeken: szép magyar beszéd, versmondás, színjátszás, éneklés stb.

 

Hittan, bibliaismeret

 

 • A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve 1-11. részek.

 • Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király

 • Jézus születésének története, karácsony

 • Jézus szenvedése és feltámadása

 • Jézus példázatai

 • Jézus messiási csodái

 • Pál apostol

 • Keresztyén ünnepeink

 • Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása

 • A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete

 • Tízparancsolat + Mózes

 

 

Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű matematikai képzésre jelentkezők számára

 

 • A természetes számok:

Számolás fejben, műveletek, műveleti sorrend, aritmetikai feladatok.

 • Az egész számok:

Ellentett, abszolút érték, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

 • Oszthatóság:

Osztó, többszörös, páros-, páratlan számok, oszthatósági szabályok.

 • A törtek:

A tört értelmezése, 1-gyel való összehasonlítás, egyszerűsítés és bővítés, műveletek (azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása, szorzás és osztás egész számmal), mennyiség törtrésze.

 • A tizedes törtek:

A tizedes tört fogalma, egyszerűsítés és bővítés; kerekítés; összeadás, kivonás, szorzás és osztás egész számmal.

 • Geometriai alapismeretek:

Ponthalmazok, az egyenes és részei, háromszögek, négyszögek, sokszögek, a kör, testek.

Szögek: a szögek fajtái, szögmérés.

 

 

Hittan, bibliaismeret

 

 • A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve 1-11. részek.

 • Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király

 • Jézus születésének története, karácsony

 • Jézus szenvedése és feltámadása

 • Jézus példázatai

 • Jézus messiási csodái

 • Pál apostol

 • Keresztyén ünnepeink

 • Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása

 • A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete

 • Tízparancsolat + Mózes