200 éve született Madách Imre

Élete: 

Madách Imre 1823 január 21-én született Nógrád megye egyik kis falujában, Alsósztregován. Családja szépmultú földbirtokos-nemescsalád volt, a tatárjárás koráig vitte fel eredetét. Hatszáz esztendőn keresztül sok érdemes vármegyei tisztviselő és katona került ki a tekintélyes nógrádmegyei nemzetségből; a XVII. században költő is akadt közöttük: Sztregovai Madách Gáspár nógrádmegyei alispán. Ebben az időben a Madáchok az evangélikus vallás hívei voltak, de a XVIII. század második felében ismét katolikusok lettek. Madách Imrét is erős katolikus szellemben nevelték szülei: idősebb Madách Imre és Majthényi Anna. A költő tizenegyedik évében járt, mikor elvesztette édesatyját. A gimnázium hat osztályát otthon végezte, vizsgálatait a kegyesrendiek váci iskolájában tette le kitűnő sikerrel, a filozófiára 1837 őszén Pestre ment. Anyja vele együtt a fővárosba küldte két öccsét, lakást rendezett be számukra, gazdaasszonyt adott melléjük. A serdülő ifjú buzgón tudósította anyját iskolai életének és háztartásának minden mozzanatáról. Mint minden tehetősebb nemesifjú, a filozófia után ő is jogot tanult, tizenkilenc éves korában már patvarista volt, nem sokkal utóbb vármegyei aljegyző a nógrádi alispán mellett Balassagyarmaton. Megszerezte az ügyvédi oklevelet, beletanult a közigazgatásba, résztvett a vármegyei gyűléseken, ellátogatott a pozsonyi országgyűlésre. Még huszonhárom éves sem volt, mikor megnősült. Feleségével, Fráter Erzsikével, Balassagyarmaton ismerkedett meg. Az eleven szellemű biharmegyei nemeskisasszony egy telet töltött nagybátyjának, a nógrádi alispánnak, házában; a zárkózott ifjú beleszeretett a vidám leányba. Anyja, rokonai, barátai meglepetéssel értesültek szerelméről, a leány némi vonakodás után beleegyezett a házasságba, 1845 július 20-án megtörtént az esküvő. A fiatalasszony szerette a férfi-társaságot, a gazdálkodással nem törődött, urának a házi béke kedvéért sokat kellett tűrnie. Csesztvén laktak, egy kis nógrádi községben.

Folytatás: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-iroda...

 

forrás: Cultura.hu