Szóbeli 4 évfolyamos képzés

A felvételi eljárással kapcsolatos friss információk hamarosan elérhetőek lesznek!

 

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos angol és német tagozatos képzésre jelentkezők számára

Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező egy kb. 10-15 soros részletet kap egy – az iskolai tananyagban nem szereplő, - szépirodalmi műből. Ezt a szövegrészletet a vizsgabizottság előtt hangosan fel kell olvasnia, majd válaszolnia kell a vizsgáztató tanár által feltett kérdésekre, amelyek túlnyomó része az olvasott szöveghez kapcsolódik. A vizsga során az olvasási készségre, szövegértésre, az olvasottakkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására vagyunk kíváncsiak.

A kapott szöveghez kapcsolódó témakörök:

 • Alapvető történelmi ismeretek (honfoglalás, államalapítás, jelentősebb Árpád-házi királyok, a Hunyadiak, törökellenes küzdelmek, Rákóczi-féle szabadságharc, 1848-49-es szabadságharc, Trianon stb.)
 • Nemzeti ünnepeink
 • Híres magyarok egykor és most (pl. tudósok, feltalálók, történelmi személyiségek, sportolók)
 • Szókincs (ritkább szavak ismerete, szinonimák megadása, szólások jelentésének ismeret stb.)
 • Az általánosan elfogadott kötelező olvasmányok ismerete (pl. Kincskereső kisködmön, Tüskevár, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Toldi, A kőszívű ember fiai stb.)
 • Legjelentősebb íróink, költőink életrajza, költői munkássága (pl. Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre stb.)
 • Legalapvetőbb magyar költemények (pl. Himnusz, Szózat) beható ismerete.
 • Jártasság a magyar mondavilágban (pl. Attila, csodaszarvas, honfoglalás, Szent István, Szent László, Mátyás király stb.)
 • Nyelvtani ismeretek: szóelemek, szófajok, mondatelemzés, alapvető helyesírási szabályok

 

Természettudomány

 • Biomok
 • Rovarok és gerincesek
 • A mozgás szervrendszere
 • A táplálkozás szervrendszere
 • Nemzeti parkok Magyarországon
 • Földtörténeti korok
 • Az éghajlat és a mezőgazdasági termelés kapcsolata
 • Ősföldek és ásványkincs helyzetek
 • A víz (fizikai, kémiai, földrajzi vonatkozások)
 • Környezetszennyezés és környezetvédelem
 • Energiaforrások, energiatakarékosság
 • Mozgások, hidrosztatika
 • Elektromos jelenségek
 • Egészséges életmód
 • Egy tetszőlegesen választott magyar természettudós munkájának bemutatása

 

Hittan, bibliaismeret

 • A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve 1-11. részek.
 • Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király
 • Jézus születésének története, karácsony
 • Jézus szenvedése és feltámadása
 • Jézus példázatai
 • Jézus messiási csodái
 • Pál apostol
 • Keresztyén ünnepeink
 • Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom bemutatása
 • A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete
 • Tízparancsolat + Mózes

 

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos biológiatagozatos képzésre jelentkezők számára

Természettudomány

 • Ismertesd a mérsékelt övi lombhullató erdőről tanultakat (földrajzi elhelyezkedés, klíma jellemzése, típusaik, élőviláguk)!
 • Mit jelent a Földön megfigyelhető függőleges övezetesség? Hogyan változnak felfelé, illetve lefelé haladva a környezeti tényezők, hogyan alkalmazkodnak ehhez az itt élő élőlények?
 • Példákkal ismertesd, milyen kölcsönhatások figyelhető meg az életközösségekben a különböző fajok között! Hogyan befolyásolják egymás egyedszámát a táplálkozási kapcsolatban álló élőlények?
 • Milyen globális, az egész Földre ható problémákat ismersz? Hogyan lehetne megoldani ezeket?
 • A mozgás szervrendszere, csontok közötti kapcsolatok, a mozgási szervrendszer leggyakoribb sérülései, ezek elsősegélye, ismertesd az emberi szervezet számára legfontosabb tápanyagokat!
 • Csoportosítsd a vitaminokat oldásuk szerint, ismertesd szerepüket, hiánytüneteiket!
 • Jellemezd az emberi gázcserét, ismertesd a légző szervrendszer részeit, és a légzőmozgásokat!
 • Mi jellemzi az ember keringési szervrendszerét, milyen összetevői vannak a vérnek, hogyan épül fel az emberi szív, milyen értípusok vannak?
 • Az elemek (értelmezés, csoportosítás, példák, jellemző fizikai, kémiai sajátosságok)

 

Hittan, bibliaismeret

Megegyezik az angol és német tagozat témaköreivel