Szóbeli 4 évfolyamos képzés

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos angol és német tagozatos képzésre jelentkezők számára

(emelt szintű angol tagozat 0001-es kód, emelt szintű német tagozat 0002-es kód)

A szóbeli során mindhárom tárgyból kérdezzük a jelentkezőket.

 

1. Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom

Rövid ismeretterjesztő szöveg hangos olvasása (értékelési szempontok: gördülékenység, hangsúlyozás, intonáció)

A szöveghez kapcsolódó nyelvi-stilisztikai, jelentéstani és helyesírási kérdések: hangtan (beleértve a hangtörvényeket is), szóelemek, szófajok, az egyszerű bővített mondat mondatrészeinek megnevezése (ágrajz nem szükséges), a magyar helyesírás alapelvei, hasonlat és metafora, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak, a szólások elvont jelentése)

Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom 1. / epika: a magyar mondavilág ismert történetei, az általános iskolai törzsanyagban szereplő, jelentős szerzők kötelező olvasmányként megismert epikus művei (pl. Kincskereső kisködmön, Tüskevár, a Pál utcai fiúk, Egri csillagok, János vitéz, Toldi, A kőszívű ember fiai, Szent Péter esernyője, Ábel a rengetegben), Mikszáth és Móricz egy-egy novellája.

Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom 2. / líra: az általános iskolai törzsanyagban szereplő, jelentős költőink lírai munkásságának (pl. Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre stb.) és a legalapvetőbb magyar költemények (pl. Himnusz, Szózat) beható ismerete

 

2. Természettudomány

 • Biomok
 • Rovarok és gerincesek
 • A mozgás szervrendszere
 • A táplálkozás szervrendszere
 • Nemzeti parkok Magyarországon
 • Földtörténeti korok
 • Az éghajlat és a mezőgazdasági termelés kapcsolata
 • Ősföldek és ásványkincs helyzetek
 • A víz (fizikai, kémiai, földrajzi vonatkozások)
 • Környezetszennyezés és környezetvédelem
 • Energiaforrások, energiatakarékosság
 • Mozgások, hidrosztatika
 • Elektromos jelenségek
 • Egészséges életmód
 • Egy tetszőlegesen választott magyar természettudós munkájának bemutatása

 

3. Hittan, bibliaismeret

 • Általános ismeretek a Bibliáról
 • A bibliai őstörténet (teremtés, bűneset, Kain és Ábel, Bábel)
 • Ősatyák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau, József)
 • Mózes és a Tízparancsolat
 • Királyság kora (Saul, Dávid, Salamon)
 • Babiloni fogság (fogság okai, Dániel)
 • Jézus születése
 • Jézus szenvedése és feltámadása
 • Jézus csodái
 • Keresztelő János és Jézus
 • Keresztyén ünnepeink
 • Pünkösd után (István vértanú, Péter és Kornéliusz, Pál apostol megtérése)
 • Miatyánk és Apostoli hitvallás
 • Gyülekezet és templomismeret

 

Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos biológiatagozatos képzésre jelentkezők számára

(emelt szintű biológia tagozat 0003-as kód)

A szóbeli során mindkét tárgyból kérdezzük a jelentkezőket.

 

1. Természettudomány

 • Ismertesd a mérsékelt övi lombhullató erdőről tanultakat (földrajzi elhelyezkedés, klíma jellemzése, típusaik, élőviláguk)!
 • Mit jelent a Földön megfigyelhető függőleges övezetesség? Hogyan változnak felfelé, illetve lefelé haladva a környezeti tényezők, hogyan alkalmazkodnak ehhez az itt élő élőlények?
 • Példákkal ismertesd, milyen kölcsönhatások figyelhető meg az életközösségekben a különböző fajok között! Hogyan befolyásolják egymás egyedszámát a táplálkozási kapcsolatban álló élőlények?
 • Milyen globális, az egész Földre ható problémákat ismersz? Hogyan lehetne megoldani ezeket?
 • A mozgás szervrendszere, csontok közötti kapcsolatok, a mozgási szervrendszer leggyakoribb sérülései, ezek elsősegélye, ismertesd az emberi szervezet számára legfontosabb tápanyagokat!
 • Csoportosítsd a vitaminokat oldásuk szerint, ismertesd szerepüket, hiánytüneteiket!
 • Jellemezd az emberi gázcserét, ismertesd a légző szervrendszer részeit, és a légzőmozgásokat!
 • Mi jellemzi az ember keringési szervrendszerét, milyen összetevői vannak a vérnek, hogyan épül fel az emberi szív, milyen értípusok vannak?
 • Az elemek (értelmezés, csoportosítás, példák, jellemző fizikai, kémiai sajátosságok)

 

2. Hittan, bibliaismeret

Megegyezik az angol és német tagozat témaköreivel