Tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének és lebonyolításának körülményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64-73.§ határozza meg.  Ez alapján szervezzük iskolánkban az osztályozó vizsgákat, javító vizsgákat, átvételi vizsgákat és különbözeti vizsgákat. A vizsgák részletes, évfolyamonkénti követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza. A vizsgarészeket és a vizsgák értékelését külön melléklet tartalmazza.

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusai

 

Osztályozó vizsga

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól

- tanulmányait egyéni munkarendben folytatja,

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

- egy tanítási évben  250 tanóránál többet mulasztott és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az iskola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.

Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló.

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanuló a javítóvizsga időszakban javító vizsgát tehet. Ha az osztályozó vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni

Az osztályozó vizsgák időpontját az iskola közzéteszi a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban.

Az osztályozó vizsgákra jelentkezni a nevelési igazgatóhelyettesnél intézményi jelentkezési lapon kell a vizsga időpontja előtt legkésőbb 10 nappal.

 

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben:

  • más iskolából való átvételkor az igazgató előírja
  • az intézményen belüli tagozati- osztály és csoportváltásnál az igazgató előírja
  • a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola igazgatója a tanulmányok folytatását különbözeti vizsgák letételéhez köti

A tanulmányaikat külföldön folytató tanulók a vele jogszabályban álló iskolába visszatérve kérheti külföldi tanulmányainak beszámítását a tanulmányai folytatásához. A beszámításról az iskola igazgatója dönt, és a tanulmányok folytatásához osztályozó vizsgákat írhat elő azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanuló nem, vagy kevesebb óraszámban vagy eltérő tartalommal sajátította el a tananyagot külföldi tanulmányai során.

Tehát a  különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az iskola vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

A különbözeti vizsgák időpontját az iskola közzéteszi a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban.

Amennyiben a vizsgák száma igen magas, az igazgató engedélyezheti, hogy az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát a tanuló.

Ha a különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni.

 

Javítóvizsga

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha

- tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

A szaktanár a Helyi tanterv és az érettségi követelmények figyelembe vételével írásban megadja a vizsga témaköreit a vizsgázónak legkésőbb június 30-ig.

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.

A javítóvizsga pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján.

Ha a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, a tanulónak tanévet kell ismételnie.

A vizsga eredményéről a tanuló a vizsga napján az előre meghatározott időpontban tájékoztatást kell kapjon.

 

Pótló vizsga

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, illetve indokoltan megszakítja a vizsgát, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsga letételét kérvényezni kell és annak időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.

A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

 

A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai

 

Írásbeli vizsgák

- A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető, legfeljebb 17 óráig tarthat.

- A feladatlap megoldásának ideje 60 perc tantárgyanként.

- Egy vizsgázó egy nap legfeljebb 3 írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között pihenőidőt kell biztosítani.

- A vizsgán használható segédeszközöket a tájékozató alapján a tanuló hozza magával.

- Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el az írásbeli vizsgán, a felügyelő tanár ezt

jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak, aki kivizsgálja a

szabálytalanságot.

- Ha a szaktanár javítás során észleli, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt

használt, vagy segítséget vett igénybe, megállapításár rávezeti a feladatlapra és értesíti az

iskola igazgatóját.

- Íróeszközről a vizsgázó gondoskodik.

- Sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő vizsgázó

számára az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel

meg kell növelni.

 

Szóbeli vizsgák

- Egy napon egy vizsgázónak legfeljebb 3 szóbeli vizsga szervehető.

- A vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt érkezik meg.

- A vizsgabizottság három főből áll (az elnök, a szaktanár és lehetőleg egy szakos tanár)

- A vizsgázó tantárgyanként húz tételt.

- A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.

- A felkészülési idő tantárgyanként 30 perc, kivéve az idegen nyelvi vizsgákat, ahol felkészülési idő nem áll a tanuló rendelkezésére

- A felelés időtartama 15 percnél több nem lehet.

- A felkészülés során készített jegyzeteket a vizsgázó használhatja.

- A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel.

- A vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a tétellel kapcsolatban a vizsgázónak.

- Ha a vizsgázó a tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt

húzat.

- Két tantárgy között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet.

- Szabálytalanság esetén az elnök figyelmezteti a vizsgázót, az elért eredményt

megsemmisítheti, a figyelmeztetést a jegyzőkönyvben feltünteti, értesíti az igazgatót.