Szóbeli 6 évfolyamos képzés

Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű matematikai képzésre jelentkezők számára

Matematika

 • A természetes számok:

Számolás fejben, műveletek, műveleti sorrend, aritmetikai feladatok.

 • Az egész számok:

Ellentett, abszolút érték, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

 • Oszthatóság:

Osztó, többszörös, páros-, páratlan számok, oszthatósági szabályok.

 • A törtek:

A tört értelmezése, 1-gyel való összehasonlítás, egyszerűsítés és bővítés, műveletek (azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása, szorzás és osztás egész számmal), mennyiség törtrésze.

 • A tizedes törtek:

A tizedes tört fogalma, egyszerűsítés és bővítés; kerekítés; összeadás, kivonás, szorzás és osztás egész számmal.

 • Geometriai alapismeretek:

Ponthalmazok, az egyenes és részei, háromszögek, négyszögek, sokszögek, a kör, testek.

Szögek: a szögek fajtái, szögmérés.

 

Hittan, bibliaismeret

 • Általános ismeretek a Bibliáról
 • A bibliai őstörténet (teremtés, bűneset, Noé, Bábel tornya)
 • Ősatyák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob, József és testvérei)
 • Mózes és a Tízparancsolat
 • Királyság kora (Saul, Dávid, Salamon)
 • Jézus születése
 • Jézus szenvedése és feltámadása
 • Jézus csodái
 • Keresztelő János és Jézus
 • Keresztyén ünnepeink
 • Miatyánk
 • Gyülekezet és templomismeret

 

Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű magyar nyelv és irodalmi képzésre jelentkezőknek

Magyar nyelv és irodalom

Rövid ismeretterjesztő szöveg hangos olvasása (értékelési szempontok: gördülékenység, hangsúlyozás, intonáció)

Néhány elbeszélő műfaj az addig tanult szerzőkkel és/vagy műcímekkel (mítosz, rege/monda, elbeszélés, elbeszélő költemény, regény)

A ballada mint kevert műfaj

Otthon, család, kötődések a megismert lírai alkotásokban

Alapvető hangtani ismeretek, a hangok kapcsolódásának szabályszerűségei, a magán- és mássalhangzótörvények

A szavak szerkezeti elemzése, a legfőbb toldalékok felismerése és megnevezése

Alapvető szófajtani ismeretek

Jelentéstani ismeretek: azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak

Közmondások, szólások jelentésének magyarázata

A nyelvi-kommunikációs készségek a tehetséggondozó tagozaton súlyozottabbak. Különösen kíváncsiak vagyunk a jelentkezők egyéni érdeklődésére, eddigi sikereire, motivációjára a következő területeken: szép magyar beszéd, versmondás, anyanyelvi versenyek, színjátszás, éneklés, tánc, zenélés, kreatív írás stb.

 

Hittan, bibliaismeret

Megegyezik a matematika tagozat témaköreivel