Erasmus program

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványokban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
 

 

Erasmus+: Lendületbe jövünk

Az utóbbi években többször fogalmazódott meg az igény külföldi tanártovábbképző programok iránt mind az idegen nyelveket, mind más tárgyakat tanító kollégák részéről. Az Erasmus+ program erre kiváló lehetőséget biztosít, és hosszútávon segítheti iskolánk diákcsere programjaival kapcsolatos terveit is. Vettünk tehát egy nagy levegőt, és belevágtunk az intézményi pályázat megírásába. Munkánkat siker koronázta. A „Lendületszerzés (Gaining momentum)” című KA 122 típusú rövid távú mobilitási pályázatunk bekerült a nyertesek közé. Ennek eredményeként 2023 nyarán és őszén tíz munkatársunk vehet részt idegennyelvi és módszertani továbbképzésen.

Pályázatunkban három fő célt határoztunk meg: válaszokat találni a tehetséggondozás kihívásaira, emelni a nyelvtanítás színvonalát új módszerek alkalmazásával, bővíteni a testvériskolai kapcsolatokat.

Idézet a pályázat szövegéből:

Jelen pályázatunk célja, ahogy azt címe "Lendületszerzés" mutatja, hogy elinduljunk távlati terveink megvalósításának hosszú útján. Gimnáziumunk évek óta foglalkozik tehetséggondozással a természettudományok, irodalom és nyelvészet, képzőművészet valamint az idegen nyelvek területén. 2015 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként  működünk. Versenyeredményeink és a felsőoktatási felvételi mutatók e folyamat sikerességét támasztják alá. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy diákjainknak és kollégáinknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. Ezért elengedhetetlen új módszerek alkalmazása, nemzetközi kapcsolataink bővítése, a nemzetközi versenyeken való részvétel szorgalmazása. A választott nyelvtanfolyamok és a módszertani képzések e folyamat elindításában segítik intézményünket.

A projekt megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy intézményünkben a legfrissebb tudományos eredmények és nemzetközi trendek ismeretében, a legújabb módszerekkel folyjon az oktatás. A diákoknak a 21. század kihívásaival kell majd szembesülniük mind a természeti környezet, mind a munka területén, saját hazájuk és az Európai Unió értékeit tiszteletben tartó állampolgárokká kell válniuk. Ehhez szükséges, hogy a kollégák megismerjenek 21. századi tanítási módszereket, maguk is jártasak legyenek az oktatás területén elért nemzetközi sikerek, jó gyakorlatok tekintetében. Fontos, hogy a diákok már középiskolás korban kitekintést nyerjenek az Európai Unió országaiba, kapcsolatokat építsenek ottani diákokkal. Ehhez nyújt majd segítséget kollégáink nyelvi képzése.

Ebben a projektben tíz mobilitást terveztünk megvalósítani, melyekben az intézményünkben tanító kollégák vesznek részt. Ebből hét a nyelvi szint emelését, három pedig a módszertani képzést szolgálja. A tanfolyamok elvégzésével párhuzamosan sor kerül nemzetközi tapasztalatszerzésre és kapcsolatok építésére is.

A választott kurzusok a következők:

Bihari Andrea és Felső Tímea tanárnők - Intensive Plus Speaking Skills English Language Course

Kéthetes intenzív angol nyelvtanfolyam a dublini Emerald Cultural Institute szervezésében. A délelőtti tanórákat délutáni kiscsoportos beszélgetések egészítik ki, amelyek az együttműködésre, kritikai gondolkodásra és a problémamegoldó képességre építenek.

Bölcsföldiné Türk Emese és Süveges-Szabó Marianna tanárnők - Intensive English Course and Soft Skills for Teachers

Az Europass Teacher Academy firenzei nyelviskolája által szervezett kéthetes tanfolyam, mely első szakaszában a nyelvi készségek fejlesztésére fókuszál, második szakaszában pedig olyan tevékenységi formák tervezésére ad ötleteket, melyek a kreativitást, a kritikai gondolkodást, a kommunikációs készségeket és az együttműködést erősítik.

Dr Grynaeus András tanár úr - Fluency and English Language Development

Egyhetes angol nyelvtanfolyam Máltán az Executive Training Institute szervezésében mely a négy nyelvi készség fejlesztését szolgálja különös tekintettel a beszédkészség javítására.

Kovács Gergő tanár úr - Intensive English + Communication skills

A dublini Twin English Centres kéthetes nyelvtanfolyama az alapvető nyelvi készségek fejlesztésére. A kommunikációs készségeket elsősorban aktuális témák megbeszélésével, vitákkal és prezentációkkal fejlesztik.

Marton Ágota tanárnő - Italian Language Course (Advanced level)

Egyhetes emelt szintű olasz nyelvtanfolyam az Europass Teacher Academy szervezésében Firenzében kifejezetten nyelvtanároknak nyelvi készségeik tökéletesítésére és az olasz kultúra mélyebb megismerésére.

Schmidt Flóra tanárnő - English Language Course (Intermediate level)

Egyhetes angol nyelvtanfolyam az Europass Teacher Academy szervezésében Dublinban. A tanfolyam innovatív CLIL (Content and Language Integrated Learning) tevékenységekkel segíti a nyelvtanulást és egyben nyújt módszertani képzést is.

Ván Judit és Zöllnerné Kondella Márta tanárnők - Refresher Course for Non-Native Teachers

A corki Active Centre of English Training nyelviskola és tanárképző központ kéthetes tanfolyama a szakmai készségek és a nyelvi kompetenciák együttes fejlesztésére. A nyelvtanítás módszertanának legfrissebb irányzatait ismertető, a tanórák tervezését és szervezését, az önreflexiót és a nyelvi tudatosságot erősítő tanfolyam.

A tanfolyamok elvégzésével kollégáink nemcsak szakmai és nyelvi kompetenciáikat fogják fejleszteni, de számtalan olyan kulturális és módszertani ismerettel gyarapodnak majd, amelyeket beépíthetnek mindennapi tanítási gyakorlatukba. Ezen túl feladatuk az is, hogy disszeminációs alkalmak során ismereteiket megosszák a tantestülettel, így segítve az oktató-nevelő munka színvonalának további emelését intézményünkben. Végezetül példát mutatnak kollégáiknak és tanítványaiknak arra, hogy a tanulás egy életen át tartó folyamat, mely szemlélet erősítése feladata minden oktatásban-nevelésben dolgozónak.

Reméljük, hogy jelen projektünk elősegíti az iskola távolabbi céljait is mind a tehetséggondozás, mind a diákmobilitás előmozdítása területén.